Home » News » Newsflash » Ogłoszenie 2

Ogłoszenie 2

Ogłoszenie 2

WOPR w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko „Ratownik Wodny” w ramach wykonywania zadania publicznego „Ratownictwo i Ochrona Ludności”.

 1. ZAKRES ZADANIA:

– Utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych w okresie 24.07 – 04.09.2016r. w piątki od godz. 15.00 do 20.00, w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 20.00  nad zalewem „Sulejowskim”  w ramach programu Ratownictwa i Ochrony Ludności.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 2. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 3. nieposzlakowana opinia Zarządu WOPR w Tomaszowie Mazowieckim – w przypadku ratowników zrzeszających się przy tym podmiocie (o opinię wnioskuje koordynator),
 4. aktualne uprawnienia ratownika wodnego

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o pracę (we wniosku proszę podać adres email lub kontakt telefoniczny);
 1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje w tym obowiązkowy skan lub kserokopia:

a) legitymacji WOPR – strona ze stopniem ratownika WOPR uzyskanym do końca 2009 r lub strona ze stopniami: ratownik wodny pływalni, ratownik wodny śródlądowy i ratownik wodny morski lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.);

b) strony ze zdjęciem ratownika (zdjęcie powinno być widoczne) i aktualnymi składkami potwierdzającymi przynależność i ważność;

c) zaświadczenia o ukończonym i ważnym kursie KPP;

d) uprawnień przydatnych w ratownictwie – (sternik motorowodny).

 1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zapis zawarty we wniosku).
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (zapis zawarty we wniosku)
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zapis zawarty we wniosku).

Dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 2. dyspozycyjność ( praca dyżurowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność.

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA RAZEM Z DOKUMENTAMI

pdf

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin: do 25.06.2016 r.

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

drogą elektroniczną na adres koordynatorwoprtm@wp.pl

lub osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 697102556 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie będą kompletne o dokumenty z pkt. II i III nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).
 • Ostateczna decyzja o wyborze kandydata na stanowisko podejmowana jest
  w porozumieniu ze zleceniodawcą Prezesem WOPR w Skierniewicach.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą meilową.

Nabór prowadzi koordynator grupy interwencyjnej kolega Damian Błaszczyk tel.  697 102 556

Plecamy