Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Karta pływacka

Karta pływacka jest dokumentem poświadczającym umiejętność pływania. WOPR w Tomaszowie Maz. rozpowszechnia dwa rodzaje kart pływackich: kartę pływacką oraz specjalną kartę pływacką.

Karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody po starcie z powierzchni wody.

Cena 25,- PLN

Specjalna karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość co najmniej 3 m po starcie z powierzchni wody.

Cena 40,- PLN

Egzaminatorzy:

Zbigniew Kozłowski – Pływalnia COS w Spale – tel.  500 237 737

Marcin Gąsieniec – Basen  przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 506 774 388

Maciej Pawlik – Basen przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 505 443 186

Damian Błaszczyk – Basen przy SP nr 12 w Tomaszowie Maz. – tel. 697 102 556, 601 443 798;

Tomasz Jarzyński – w okresie letnim Przystań Borki nad Zalewem Sulejowskim – tel. 601 344 351

Sąd Koleżeński WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Kałuża Adam Przewodniczący
2. Wereszka Kacper Wiceprzewodniczący
3. Przybysz Maciej Sekretarz
4. Kugiel Karol Członek
5. Ziębaczewski Robert Członek

Komisja Rewizyjna WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Ostrowski Sławomir Jacek Przewodniczący
2. Zastępca przewodniczącego
3. Kaczmarek Kinga Sekretarz
4. Gębka Marcin Członek
5. Borkowski Kacper Członek

Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Błaszczyk Damian Prezes*
2. Kozłowski Zbigniew Wiceprezes*
3. Mincer Wojciech Wiceprezes*
4. Pawlik Maciej Skarbnik*
5. Gala Dagmara Sekretarz*
6. Rajski Marcin Członek
7. Porczyk Stanisław Członek
8. Dwornik Piotr Członek
9. Pecyna Mateusz Członek
  *Członkowie Prezydium Zarządu  

Prawo

Wybierz kategorię.

STATUT

Uchwały Prezydium

Grupa interwencyjna

Grupa interwencyjna WOPR w Tomaszowie Maz. to grupa wykwalifikowanych ratowników przygotowanych do prowadzenia akcji ratowniczych na wodach podczas zagrożeń powszechnych, a także do udziału w operacjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych, w szczególności powodzi.

Grupa interwencyjna została powołana przez Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz. uchwałą nr 51 z dnia 29.08.2012 r.

Członkowie grupy interwencyjnej biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach oraz w szkoleniach specjalistycznych z zakresu zaawansowanych technik ratowniczych. Współpracują z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy Obrony Cywilnej.

W skład grupy wchodzą specjalistyczne sekcje: ratownictwa wodnego, motorowodna, skuterowa, nurkowa. Każdy członek grupy może przynależeć do kilku sekcji jednocześnie. Poszczególne sekcje ściśle współpracują ze sobą i tworzą zespoły interwencyjne.

Do grupy może przystąpić każdy członek WOPR w Tomaszowie Maz., który posiada:

1. Ukończony 18. rok życia;
2. Stopień Ratownik Wodny Śródlądowy;
3. Ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
4. Patent sternika motorowodnego (tylko sekcja motorowodna);
5. Patent starszego sternika motorowodnego oraz ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa z użyciem skutera wodnego – operator śródlądowy lub morski (tylko sekcja skuterowa);
6. Patent płetwonurka (tylko sekcja nurkowa);
7. Ważną kartę identyfikacyjną WOPR według posiadanego stopnia;
8. Uregulowane składki członkowskie;
9. Ważną weryfikację;
10. Uprawnienie do pracy w bieżącym roku kalendarzowym;
11.  Nie naganną opinię Zarządu WOPR w Tomaszowie Maz.

Nabór nowych członków przeprowadza koordynator grupy interwencyjnej – Damian Błaszczyk (tel. 697102556) na podstawie pisemnej prośby i stosownej dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Zgoda MSW

icon Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego

Ratownik Wodny – III etap ratownika wodnego

1. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: maj 2014 r.

2. Przewidywane miejsce kursu: COS w Spale, Przystań Borki nad Zalewem Sulejowskim.

3. Przewidywana opłata: 600 zł.

4. Wymogami formalnymi do kursu są:

1) uczestnik ma posiadać:

a) ukończony II etap szkolenia ratowników wodnych,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką;

2) uczestnik ma złożyć:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,

e) wniosek o wydanie identyfikatora.

5. Zapisy: Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR tel. 601 443 798, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR tel. 506 774 388.

6. Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 33 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

7. Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych:

1) Podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku,

b) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku,

c) Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku,

d) Statut WOPR,

e) Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku,

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego,

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, oraz znaków informacyjnych i flag,

k) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

2) Organizacja ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Państwowa Straż Pożarna,

b) Pogotowie Ratunkowe,

c) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,

d) Policja,

e) BSR/SAR,

f) Ochotnicza Straż Pożarna,

g) Mazurska Służba Ratownicza,

h) Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

3) Prawne aspekty pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy):

a) Odpowiedzialność ratownika wodnego w świetle prawa, obowiązków i uprawnień,

b) Istota zaistnienia odpowiedzialności,

c) Odpowiedzialność kierownika zespołu ratowniczego,

d) Prawa i obowiązki ratownika wodnego w zależności od formy zatrudnienia.

4) Obowiązki i uprawnienia ratowników wodnych:

a) obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) obowiązki ratownika wodnego przed, w trakcie i po zakończeniu dyżuru,

c) obowiązki kierownika zespołu ratowniczego,

5) Specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych:

a) pływalnie, parki wodne, kąpieliska śródlądowe, kąpieliska nadmorskie, miejsca wyznaczone do kąpieli,

b) definicja kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli,

c) minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych,

d) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,

e) oznakowanie i zabezpieczenie obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

6) Specyfika działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste):

a) zasady bezpiecznej kąpieli,

b) samoratownictwo,

c) przyczyny utonięć,

d) statystyki utonięć,

e) mechanizmy i charakterystyka zdarzeń, sposoby przeciwdziałania,

f) działania ratunkowe na poszczególnych obszarach wodnych i w czasie powodzi, w miejscach bagnistych, na ciekach, podczas załamania lodu,

g) przykład działania profilaktycznego na wybranym obszarze wodnym,

h) system zintegrowanego bezpieczeństwa wodnego.

7) Hydrologia i meteorologia:

a) podstawowe zagadnienia z hydrologii ogólnej,

b) hydrologia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

c) budowle hydrotechniczne i występujące przy nich zagrożenia,

d) skala stanu morza i skala Beauforta,

e) czynniki kształtujące pogodę,

f) przewidywanie pogody.

8) Dokumentacja działań ratowniczych:

a) dziennik pracy ratowników wodnych (W),

b) dziennik pływań i eksploatacji silnika (W),

c) protokoły wypadków i zdarzeń (W),

d) procedury działań (instrukcje stanowiskowe, alarmowe) (W),

e) regulaminy (W),

f) zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w zależności od obszaru wodnego (W),

g) umiejętność tworzenia i wdrażania dokumentacji działań ratowniczych (Ć),

9) Sprzęt ratowniczy i pływający wykorzystywany w ratownictwie wodnym i jego zastosowanie – rodzaje, budowa, zalety i wady sprzętu ratowniczego i pływającego (W).

10) Podstawowe prace bosmańskie:

a) przygotowanie, przechowywanie, konserwacja sprzętu podręcznego oraz pływającego,

b) węzły (ratowniczy pojedynczy w ręku, ratowniczy podwójny, ratowniczy bosmański, związ wantowy, cumowy żeglarski, flagowy/flagowy podwójny, rzutkowy).

11) Prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego:

a) taktyka działań ratowniczych,

b) dobór sprzętu w zależności od stanu poszkodowanego, stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ratownika, warunków hydrologicznych i obszaru wodnego (W),

c) rzutka rękawowa,

d) boja ratownicza SP,

e) pas „węgorz”,

f) koło ratunkowe,

g) lina asekuracyjna,

h) sprzęt ABC,

i) deska,

j) kajak,

k) łódź wiosłowa.

12) Pierwsza pomoc: działania BLS z użyciem zestawu R1 (dorosły, dziecko, niemowlę, działania jedno i dwuosobowe).

8. Szkolenie kończy się nadaniem stopnia Ratownik wodny (pływalni, śródlądowy, morski), który mogą uzyskać jego absolwenci po spełnieniu następujących warunków:

1) odbycie wszystkich zajęć etapu III z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy;

2) ukończenie 18 roku życia;

3) zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności etapu III;

4) posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

5) zdanie egzaminu na ratownika wodnego;

6) odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 50 h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny: pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR.

9. Ratownik Wodny po odbyciu szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym może:

1) pracować w charakterze ratownika wodnego w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2) udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).

11. Ratownik wodny podlega weryfikacji.

Plan przedsięwzięć 2015

L.p.
Przedsięwzięcie
Termin
Odpowiedzialny
1. Grand Prix Polski luty Z. Kozłowski
2. Szkolenie ratowników wodnych – III
moduł (kontynuacja)
luty Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
3. Posiedzenie Zarządu marzec Z. Kozłowski
4. Grand Prix Polski maj Z. Kozłowski
5. Szkolenie ratowników wodnych – I
moduł
maj Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
6. Kurs Sternik motorowodny czerwiec D. Błaszczyk
7. Bezpieczne wakacje czerwiec M. Pawlik, A. Pawlik
8. Mistrzostwa Polski w Ratownictwie
Wodnym
czerwiec Z. Kozłowski
9. Organizacja kąpieliska „Przystań” czerwiec Z. Kozłowski
10. Organizacja zabezpieczenia Zalewu
Sulejowskiego
czerwiec M. Gąsieniec, D. Błaszczyk
11. Organizacja i rozbudowa bazy WOPR czerwiec W. Mincer
12. Dzień ratownika wodnego –
rozpoczęcie sezonu ratowniczego
czerwiec D. Szymański
13. XI Maraton Pływacki lipiec Z. Kozłowski
14. Warsztaty w ratownictwie wodnym sierpień Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
15. Zakończenie sezonu ratowniczego wrzesień D. Szymański
16. Mini szkoła ratownictwa wodnego wrzesień M. Gąsieniec, Z. Kozłowski
17. VIII Piknik Organizacji Pozarządowych wrzesień D. Błaszczyk, A. Pawlik
18. Grand Prix Polski październik Z. Kozłowski
19. Szkolenie ratowników wodnych – I
moduł
październik Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
20. Grand Prix Polski listopad Z. Kozłowski
21. Zimowe Mistrzostwa Polski
w Ratownictwie Wodnym
grudzień Z. Kozłowski
22. Posiedzenie Zarządu grudzień Z. Kozłowski

Składka

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 50 zł.

Dla młodzieży w wieku do 18 lat oraz emerytów i rencistów obowiązuje 50 % zniżka.

Godziny otwarcia biura w zakładce „Kontakt”.

Plecamy