Home » News » Newsflash » Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 1

WOPR w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko Ratownik wodny:

Miejsce: Kąpielisko OSIR „Przystań nad Pilicą” Tomaszów Mazowiecki ul. PCK

Termin: 01 lipiec do 31 sierpień 2016r.

WYMAGANIA STAWIANE PRZED KANDYDATEM:

  1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  3. nieposzlakowana opinia Zarządu WOPR w Tomaszowie Mazowieckim – w przypadku ratowników zrzeszających się przy tym podmiocie (o opinię wnioskuje koordynator),
  4. aktualne uprawnienia ratownika wodnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o pracę (we wniosku proszę podać adres email lub kontakt telefoniczny) z dopiskiem KĄPIELISKO OSIR;
  2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje w tym obowiązkowy skan lub kserokopia:

a)legitymacji WOPR – strona ze stopniem ratownika WOPR uzyskanym do końca 2009 r lub strona ze stopniami: ratownik wodny pływalni, ratownik wodny śródlądowy i ratownik wodny morski lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.);

b) strony ze zdjęciem ratownika (zdjęcie powinno być widoczne) i aktualnymi składkami potwierdzającymi przynależność i ważność;

c) zaświadczenia o ukończonym i ważnym kursie KPP;

d) uprawnień przydatnych w ratownictwie.

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zapis zawarty we wniosku).

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (zapis zawarty we wniosku)

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zapis zawarty we wniosku).

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA RAZEM Z DOKUMENTAMI

pdf

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin: do 25.06.2016 r.

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

drogą elektroniczną na adres: koordynatorwoprtm@wp.pl

lub osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 697102556

DODATKOWE INFORMACJE:

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie będą kompletne o dokumenty wskazane
w części „WYMAGANE DOKUMENTY”- nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

W przypadku pozytywnej weryfikacji  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą meilową.

 

Plecamy