Home » Uncategorized » Ratownik WOPR – II etap ratownika wodnego

Ratownik WOPR – II etap ratownika wodnego

1. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2014 r.

2. Przewidywane miejsce kursu: COS w Spale.

3. Przewidywana opłata: 550 zł.

4. Wymogami formalnymi do kursu są:

1) uczestnik ma posiadać:

a) ukończony I etap szkolenia ratowników wodnych,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką;

2) uczestnik ma złożyć:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,

e) wniosek o wydanie identyfikatora.

5. Zapisy: Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR tel. 601 443 798, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR tel. 506 774 388.

6. Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 24 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

7. Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych:

1) Pływanie stosowane w ratownictwie wodnym:

a) cechy czynności w stylach i sposobach pływania stosowanych w ratownictwie wodnym (W),

b) dobór stylów i sposobów pływania w zależności od podejmowanych działań ratowniczych (W),

c) pływanie w ubiorze „t-shirt i szorty”,

d) pływanie na boku nożycami,

e) pływanie zadaniowe;

2) Samoratownictwo:

a) wyziębienie (W),

b) zmęczenie (W),

c) prądy (W),

d) wiry (W),

e) wodorosty (W),

f) kurcze mięśni,

g) wywrotka jednostki pływającej (W),

h) doskonalenie poznanych umiejętności;

3) Wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody:

a) cechy czynności w skokach i bezpiecznych wejściach do wody oraz dobór technik w zależności od podejmowanych działań ratowniczych i obszarów wodnych (W),

b) skok startowy,

c) skok wykroczny,

d) pokonywanie płycizn i skoki delfinowe;

4) Pływanie pod wodą i nurkowanie:

a) zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania i pływania pod wodą (W),

b) dobór technik w zależności od obszaru wodnego (W),

c) wykorzystanie sprzętu ABC (W),

d) metody prowadzenia poszukiwań podwodnych (W),

e) nurkowanie i pływanie z wykorzystaniem sprzętu ABC,

f) prowadzenie poszukiwań podwodnych z wykorzystaniem poznanych metod,

g) nurkowanie i pływanie zadaniowe;

5) Holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami:

a) cechy czynności w sposobach holowania stosowanych w ratownictwie wodnym (W),

b) dobór sposobów holowania w zależności od stanu poszkodowanego, sprzętu i obszaru wodnego (W),

c) bezpieczeństwo ratownika podczas holowania osoby poszkodowanej (W),

d) holowanie z użyciem SP i „węgorza” (sprzęt pod plecami poszkodowanego),

e) holowanie sposobem żeglarskim ze sprzętem (SP, „węgorz”) i bez sprzętu,

f) holowanie za żuchwę jednorącz i oburącz,

g) holowanie osoby z podejrzeniem urazu kręgosłupa (kleszcze ramienne boczne, kleszcze przedramienne przednio-tylne);

6) Ewakuacja z wody i na lądzie:

a) cechy czynności w sposobach ewakuacji z wody i na lądzie (W),

b) dobór sposobów ewakuacji z wody i na lądzie w zależności od posiadanego sprzętu, obszaru wodnego, stanu poszkodowanego (W),

c) wynoszenie poszkodowanego na sobie,

d) wyciąganie na brzeg dosiężny do leżenia na brzuchu w 2R,

e) wyciąganie po grzbiecie ratownika,

f) krzesełko;

7) Opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania:

a) dobór technik i zasady opanowywania i układania do holowania w zależności od obszaru wodnego i okoliczności zdarzenia (W),

b) opanowanie osoby pasywnej z urazem kręgosłupa,

c) doskonalenie umiejętności z etapu I;

8) Postępowanie z osobą tonącą aktywną:

a) bezpieczeństwo własne ratownika (W),

b) postępowanie w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą ratowaną (W),

c) podpływanie ze sprzętem, zaopatrywanie w sprzęt i nawiązywanie kontaktu z osobą ratowaną,

d) zasady uwalniania się z chwytów i objęć;

9) Prace bosmańskie:

a) definicja prac bosmańskich (W),

b) przygotowanie, przechowywanie i konserwacja wybranego sprzętu podręcznego (żerdź, rzutka rękawowa, SP, pas „węgorz”) (W),

c) węzły (ratowniczy pojedynczy na sobie, buchta mała, zwykły, ósemka, półsztyk, sztyk, palowy podwójny, knagowy, kluczka, kotwiczny, prosty, refowy, szotowy/bramszotowy);

10) Prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego (żerdź, rzutka rękawowa, boja SP, pas „węgorz”);

11) Pierwsza pomoc:

a) działania BLS (dorosły, dziecko, niemowlę) i WBLS,

b) wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej,

c) postępowanie w zdarzeniach: wstrząs, zadławienie, hipotermia, drgawki, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna.

8. Szkolenie kończy się nadaniem stopnia Ratownik WOPR, który mogą uzyskać jego absolwenci po spełnieniu następujących warunków:

1) odbycie wszystkich zajęć etapu II z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy;

2) zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności etapu II;

3) odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 150 h ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Młodszego Ratownika WOPR.

9. Ratownik WOPR może:

1) pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2) udzielać pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).

10. Ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.

11. Ratownik WOPR nie podlega weryfikacji.

Plecamy